ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (Siriraj Clinical Skills Center)

ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (Siriraj Clinical Skills Center) ตึกอดุยเดชวิกรม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 02-414-1051 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 096372,41051

“เพื่อให้นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ฝึกทักษะทางคลินิก เช่น ทักษะการตรวจร่างกาย ทักษะการซักประวัติ และทักษะการทำหัตถการโดยหุ่นจำลองได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและได้มาตรฐานก่อนขึ้นปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง”

ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก

ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมการฝึกหัตถการกับหุ่นจำลองทางการแพทย์ ในระดับความรู้ความสามารถของแพทยศาสตรบัณฑิตพึ่งมีตามเกณฑ์แพทย์สภา และเป็นการเตรียมความพร้อม รวมทั้งสร้างความชำนาญเบื้องต้นก่อนขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก

ซึ่งภาระกิจหลักของศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก คือ การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหัตถการทางคลินิกของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการฝึกหัตถการด้วยตนเองของนักศึกษาชั้นคลินิกทั้งใน และนอกเวลาราชการ และการให้บริการหุ่นจำลองทางการแพทย์ และอุปกรณ์การตรวจร่างกาย ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการจัดอบรมบุคลากร การสอบ และการจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมี สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) พร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสำหรับการฝึกหัตถการด้วยตนเองภายในศูนย์ฝึกฯสำหรับนักศึกษาแพทย์ในการทบทวนความรู้ด้วย