SIRIRAJ CLINICAL SKILLS CENTER

ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00-16:00 น.

จองใช้บริการ

ระเบียบการใช้บริการ

รายการครุภัณฑ์

ปฏิทิน

บริการของศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก

MANIKIN

– ห้องฝึกทักษะทางคลินิกด้วยหุ่นจำลอง สำหรับการเรียน
การสอนและการฝึกทักษะด้วยตนเอง
– บริการอุปกรณ์สืบคันข้อมูล (Pc, iMac, ipad) วีดิทัศน์
– สื่อออนไลน์ สำหรับการฝึกทักษะทางคลินิก
– ห้องฝึกทักษะการชักประวัติและการตรวจร่างกาย
– บันทึกภาพการฝึก

ELSEVIER CLINICAL SKILL

ELSEVIER CLINICAL SKILL

WORKSHOP SIMULATION

ตรวจร่างกาย

หัตถการ

ws 2_2_11zon

ทักษะการทำหัตถการ

SERVICE

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอใช้บริการศูนย์

กรณีมีการขอใช้ห้องบริการนอกเวลาราชการจะต้องจองผ่านระบบจองห้อง (SiCSC) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ขอใช้บริการศูนย์

1.การเบิก-ยืม ให้แจ้งความจำนง
ระบบยืมครุภัณฑ์อย่างน้อย 7 วัน
2.หากสิ่งที่ยืมไปเกิดการชำรุด เสียหายอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

อื่นๆ

หากต้องการใช้บริการนอกเวลา
***กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (Siriraj Clinical Skills Center) ตึกอดุยเดชวิกรม ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 02-414-1051
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 096372,41051